Wat doen wij

De Dorpsraad

Ongeveer driekwart van alle heringedeelde gemeenten in Nederland kent een Dorpsraad of ander overlegorgaan. Ook vrijwel alle dorpskernen van Alphen beschikken daarover. De notarieel vastgelegde oprichtingsdatum van de Stichting Dorpsraad Boskoop is 24 juli 2015. De stichting heeft een privaatrechtelijke basis.

De Dorpsraad Boskoop is politiek onafhankelijk met als doel:

‘Belangenbehartiging en representatie van de Boskoopse gemeenschap.

Hoe doen wij dat?

  • Door in te spelen op de plaatselijke actuele ontwikkelingen.
  • Door te vertellen met welke activiteiten wij bezig zijn.
  • Door een platform- en brugfunctie te vervullen en open te staan voor initiatieven vanuit de bevolking.
  • Door “de ogen en oren” van de leefgemeenschap in Boskoop te zijn.
  • Door het aanspreekpunt te zijn voor de gemeente Alphen aan den Rijn.
  • Door de brugfunctie tussen burgers en gemeente te zijn.

Deze brugfunctie wordt gesymboliseerd in het logo van de Dorpsraad Boskoop.

 

Organisatie

Voorzitters van de Projectgroepen hebben zitting in het bestuur.

Bestuur, Projectgroepen en Denktank vergaderen:

- 1x per maand (afzonderlijk)

- 2x per jaar plenair

Denktank adviseert het bestuur ‘gevraagd of ongevraagd’ naar behoefte.

 

Bestuur & Projectgroepen

De Dorpsraad Boskoop bestaat uit 8 bestuursleden:

Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, 4 projectgroep coördinatoren en manager Communicatie/PR.

Het bestuur onderhoudt regelmatig contact met vertegenwoordigers van de gemeente. De gebiedsadviseurs zijn in veel gevallen de eerste aanspreekpunten. Wanneer nodig wordt er contact gelegd met de desbetreffende wethouder. De relatie tussen Dorpsraad en gemeente is formeel vastgelegd in een door beide partijen ondertekend convenant. Daarnaast hecht de Dorpsraad aan een goed contact met de diverse raadsfracties. Waar wenselijk worden onderwerpen onder de aandacht gebracht van raadsleden en fracties.

De Dorpsraad kent 4 projectgroepen: Openbare ruimte, Sociale en maatschappelijke zaken, Sport & cultuur en Ondernemers.  De projectgroepen richten zich op de diverse onderwerpen van het openbaar bestuur. Elke projectgroep is samengesteld uit mensen die betrokkenheid hebben bij of deskundig zijn op de desbetreffende beleidsterreinen. De coördinator van elke projectgroep heeft tevens zitting in het bestuur. Binnen de projectgroepen zijn zo’n 25 vrijwilligers actief met betrekking tot burgeraangelegenheden en komen elk regelmatig bij elkaar om specifieke onderwerpen inhoudelijk te behandelen. Er is hiervoor rechtstreeks contact met de gebiedsadviseurs van de gemeente of een andere gemeentelijke vertegenwoordiger. Elke projectgroep rapporteert aan het bestuur.

 

Denktank

Het bestuur heeft de behoefte om ‘gevraagd’ of ‘ongevraagd’ advies te krijgen met betrekking tot onderwerpen die de expertise van het bestuur of projectgroepen wellicht overstijgt, dan wel door omstandigheden onvoldoende kunnen worden uitgewerkt. Hiervoor heeft het bestuur een Denktank geïnstalleerd. De samenstelling van de Denktank is ‘organisch’ en de voorzitter van de Denktank is vrij om deze naar eigen inzicht en behoefte samen te stellen. Het is van groot belang om beschikbare kennis te delen en derhalve stimuleert het bestuur een nauwe samenwerking en overleg tussen de projectgroepen en de denktank.

De Denktank brengt advies uit aan het bestuur en heeft geen autorisatie om zelfstandig ‘naar buiten’ te treden zonder voorafgaande goedkeuring van het bestuur.

Verstand van zaken Verstand van 'de gang'van zaken

 

Interactie met de gemeenschap

Inwoners van Boskoop kunnen via de website of rechtstreeks bij een bestuurslid of lid van een projectgroep zaken onder de aandacht brengen die een algemeen belang dienen. Het kan daarbij gaan om problemen die men ervaart , maar ook kunnen suggesties en ideeën ingebracht worden of vragen worden gesteld. Omgekeerd zal de Dorpsraad de gemeenschap informeren over actualiteiten en lopende ontwikkelingen. Dat gebeurt via de website, twitter, locale kranten en door middel van een digitale nieuwsbrief waarop men zich gratis kan abonneren. Daarnaast organiseert de Dorpsraad minimaal 1x per jaar een informatiebijeenkomst voor de Boskoopse gemeenschap.

De Dorpsraad Boskoop hoopt op veel interactie met haar achterban!

 

10 Actieplannen ontleend aan de Dorpsvisie

10 realiseerbare plannen:

1.  De verkeersproblematiek moet snel worden opgelost

2.  Er moet in Boskoop voortvarend nieuwbouw worden gepleegd

3.  Het centrum van Boskoop moet grondig worden opgeknapt

4.  De invulling van leegkomende tuinvelden moet geschieden door en voor de gehéle bevolking

5.  Er moet ter plaatse een gemeentelijk "loket" en een bemande politiepost komen

6.  De Watertoren van Boskoop moet in oude staat worden hersteld

7.  De Openbare Ruimte moet in Boskoop de kenmerken van een verzorgd "tuindorp" uitstralen

8.  Boskoop moet naar verhouding in gelijke mate profiteren van de stimuleringsgelden voor de economie

9.  Het sierteeltcentrum moet aan de recreatie een plaats bieden

10.De opbrengsten na de energie-transitie moeten ten goede komen aan de inwoners