‘Beginspraak’ voor de toekomst van de wijken en kernen…..

‘Beginspraak’ voor de toekomst van de wijken en kernen…..

15-11-2017

Zo nu en dan zit ik op de publieke tribune in de Alphense raadzaal. Onlangs stond de
avond in het teken van ‘bouwen voor de toekomst’. Ter tafel lag het recentelijk
verschenen rapport ‘Verkenning woningbouwlocaties na 2020’. Daarin krijgt de
ontwikkelstrategie voor de kernen ook ruim de aandacht. De meerderheid van de
raadsleden was het erover eens, dat contact behoort te worden gelegd met de diverse
dorpsraden bij de voorbereiding van bouwontwikkelingen. Het nieuwe begrip
“beginspraak” kwam herhaaldelijk langs. En dat klinkt de Dorpsraad Boskoop als muziek
in de oren. Zeker, nu ons door B.&W. is gevraagd om een ‘dorpsvisie’ samen te stellen,
gericht op de toekomst van Boskoop. Dat kunnen wij echter niet alleen. Wij hebben u, als
betrokken inwoner van Boskoop nodig, om in onze dorpsvisie úw beginspraak te kunnen
verwerken. Daarom hebben wij het plan opgevat om informatieavonden te organiseren.
We hebben Boskoop hiervoor in drieën verdeeld: Centrum, Oost en West. Zo houden we
het overzichtelijk en is er ruimte en mogelijkheid om uw mening te geven en te
discussiëren. Tijdens zo’n avond ligt de nadruk op specifiek ‘buurt-gerelateerde’
onderwerpen, maar andere, evenzo belangrijke zaken komen vervolgens ook aan de
orde. U bent, door de artikelen van onze secretaris Jacques Booij in deze krant, al goed
geïnformeerd over de diverse onderwerpen. Zijn teksten zijn een startpunt voor het
debat. De eerste informatieavond is op 30 november as. en begint om 19.30 uur. In ‘De
Loods’, komt, als eerste, ‘Boskoop-centrum’ aan de beurt. Bij iedereen in het centrum
valt binnenkort een uitnodiging op de deurmat. Kom - en laat uw stem horen.
Beginspraak begint bij jezelf! De Dorpsraad zal hiertoe haar – in dit geval – oren
wagenwijd open zetten en houden. U kent onze slagzin: ‘Samen méér voor elkáár!

Ria de Groot
Voorzitter Dorpsraad Boskoop
www.dorpsraadboskoopnl