Vrijwilligers, het cement van de Boskoopse samenleving!

Vrijwilligers, het cement van de Boskoopse samenleving!

01-02-2017

Vrijwilligers…. het cement van de Boskoopse samenleving!

De uitspraak: ‘Vrijwilligers vormen het cement van de samenleving’ vind ik zo’n mooie, passende uitspraak, je hoort hem tegenwoordig vaak. De Dorpsraad vormt met haar zeven bestuursleden en haar achterban van vijfentwintig enthousiaste meedenkers inmiddels een goed samengesteld ‘cement’, een basis, gelegd om verder op en mee te kunnen bouwen. Wel missen wij de ‘aanvoer ’ van nieuw materiaal. Voor een goede kwaliteit nieuw cement is basismateriaal nodig. Wij zoeken naar een stabiele, bredere, achterban van de Dorpsraad. Een achterban van betrokken mensen, die willen helpen, willen meedenken en meedoen. Die ons mooie dorp in de naaste toekomst vorm willen geven. De Dorpsraad is op zoek naar enthousiaste mensen, die bereid zijn een klein gedeelte van hun privé-tijd in te zetten voor het gezamenlijk doel: de leefbaarheid in onze gemeenschap. Ik realiseer het mij terdege, we kunnen nóg zulke ambitieuze plannen en ideeën hebben, zonder een breed draagvlak bereikt de Dorpsraad haar ambitieuze doelen niet. De wethouder heeft ons recent de zo eervolle ‘opdracht’ gegeven een “dorpsvisie” samen te stellen. Een plan van, voor en over Boskoop in de nabije- en wat verdere toekomst. Te belichten op velerlei gebieden, zoals wonen, werken en recreëren. Ook onderwerpen als verkeer en ‘maatschappelijke vraagstukken’ zullen aan de orde komen. Het bestuur van de Dorpsraad heeft de ‘opdracht’ unaniem aangenomen en zal er serieus mee aan de slag gaan. Door middel van een enquête gaan we alle Boskopers naar suggesties en ideeën vragen. Ik doe hierbij opnieuw een oproep: meld u aan, kom erbij.  ‘Samen méér voor elkáár’. Dat is niet voor niets onze slogan!

Ria de Groot             
Voorzitter Dorpsraad

www.dorpsraadboskoop.nl