Voortgang projecten Openbare ruimte

Voortgang projecten Openbare ruimte

18-10-2016

De projectgroep Openbare ruimte van de Dorpsraad is nu zo’n driekwart jaar bezig met diverse projecten binnen haar domein.

Naast de informatie die wij van onze burgers krijgen moet de projectgroep in de meeste gevallen toch bij de gemeente Alphen aan den Rijn terecht voor meer uitleg. Daartoe maken we veelal gebruik van de door de gemeente aangestelde gebiedsadviseur. Daarnaast is er zo nodig contact met ambtenaren die op de verschillende terreinen deskundig zijn. Hoewel men bereidwillig is is het gevolg van het ambtelijk systeem dat procedures soms, afhankelijk van het onderwerp, lang duren. De Dorpsraad probeert invloed uit te oefenen op de voortgang om zo tot oplossingen te komen die voor onze burgers en ondernemers van belang zijn.

Hieronder een opsomming van zaken waarmee de Dorpsraad uit eigen initiatief of op aangeven van de Boskopers mee bezig zijn. De Dorpsraad stelt uw inbreng en reactie zeer op prijs.

Station Snijdelwijk
 
De Dorpsraad is hier begin van het jaar bij betrokken geraakt. De  gemeente heeft een openbare bijeenkomst  gehouden om de plannen uit een te zetten. Er volgde een bezwaartermijn. Nu wordt gewacht op een definitieve planning voor de realisering van het nieuwe station. Wij proberen hiervan zo goed mogelijk op de hoogte te blijven. Realisatie zal echter nog minstens tot eind 2017 duren.

Speelplaatsenbeleid
Dit onderwerp betreft de situatie in heel Boskoop, maar in het bijzonder de plekken waar nieuwe woningen worden gebouwd. Vaak is er onvoldoende ruimte gereserveerd voor speelvoorzieningen (lees hier verder).

Veiligheid rondom het water en de aanwezigheid van reddingsmiddelen
De Dorpsraad maakt zich zorgen over de veiligheid rond het openbare water in Boskoop. De gemeente blijkt hier geen bijzondere verantwoordelijkheid in te hebben. De Dorpsraad neemt hier geen genoegen mee en doet verder onderzoek (lees hier verder).

Verkeersveiligheid
Verschillende aspecten zijn in het overleg met de gemeente onderwerp van gesprek geweest. Voorbeelden zijn de verbeteringen bij de bewaakte oversteekplaats in het centrum en bij enkele andere oversteekplaatsen, voor zowel fietsers als voetgangers. De fietstunnel van de Boezemlaan naar het Zwarte pad is nog steeds een bespreekpunt. De Dorpsraad maakt zich zorgen over de periode die nodig is om tot een herstel te komen. Het is een niet houdbare situatie.

Een aandachtspunt vormen de fietspaden. Sommige daarvan zijn zodanig gesitueerd of aangelegd dat dit gevaar voor de verkeersveiligheid oplevert. Samenhangend met de vergrijzing komen er ook steeds meer scootmobielen; dat stelt andere eisen. Op sommige fietspaden zitten langzame fietsers en wielrenners elkaar in de weg. Ook daar vraagt de Dorpsraad aandacht voor.


Afvalbeleid
De slogan is minder restafval, lagere lasten. De ambitie is om in 2020 een situatie te bereiken  dat 75 % van het huishoudelijk afval gescheiden wordt ingezameld. De gemeente heeft inmiddels ondergrondse afvalcontainers geplaatst voor restafval. Deze containers bevinden zich voornamelijk in de wijken  met aaneengesloten bebouwing en gelden niet voor gebieden met lintbebouwing. Voor deze laatste gebieden is nog steeds de traditionele ophaalmethode van toepassing. Voor de ondergrondse containers wordt binnen afzienbare tijd per huishouden een pas verstrekt. Vanaf dat moment kan ook de hoeveelheid afval worden gemeten. Hierover volgt de komende maanden nadere informatie. Het is niet de bedoeling dat hiervoor apart moet worden betaald De hoogte van de afvalstoffenheffing zal niet veranderen.

Groenbeheer
Over het openbaar groen ontvangt de Dorpsraad veel klachten. Het probleem is weerbarstig (lees hier verder).

Meldprocedure klachten Openbare ruimte
Meldingen over defecte straatverlichting, losliggende straatstenen, overvolle prullenbakken, kapotte bankjes of speeltoestellen en dergelijke, maar ook klachten over het groenbeheer kunnen rechtstreeks bij de gemeente worden gedaan. Dit kan online maar ook telefonisch (14 01 72) of schriftelijk.
Volgens de procedure kunnen veel meldingen in principe binnen 4 werkdagen worden opgelost. In de praktijk blijkt deze termijn nog wel eens langer te zijn. De Dorpsraad heeft overleg met de gemeente om zo mogelijk dit traject te verbeteren. Daarom wil de Dorpsraad graag op de hoogte worden gehouden van de aard van de klachten, het aantal klachten  en de gebieden waaruit de klachten komen, zodat vastgesteld kan worden of verbetering optreedt.

Verbetering vervoer tussen Boskoop Oost en West
De Dorpsraad onderzoekt of er mogelijkheden zijn om op regelmatige basis vervoer aan te bieden aan personen die zelf geen vervoer hebben. Het doel is mensen de gelegenheid te geven bijvoorbeeld het winkelcentrum van Boskoop te bezoeken om boodschappen te doen of anderszins. Afhankelijk van de mogelijkheden zou dit vervoer nog verder kunnen worden uitgebreid.