Persbericht 23 november 2019

Persbericht 23 november 2019

23-11-2019

Boskoop, 23 november 2019

L.S.

Het is u allen bekend dat de verkeersdrukte in Boskoop ontoelaatbaar hoog is en, dientengevolge, de verkeersveiligheid en leefbaarheid in ons dorp ontoelaatbaar laag is. De infrastructuur in en rond Boskoop is niet berekend op het toenemende gebruik van wegen en de Gouwe. De huidige situatie is volkomen onhoudbaar en onleefbaar. Daarom heeft de Stichting Dorpsraad Boskoop frequent overleg gehad met verkeersdeskundigen, bewonerscollectieven, ondernemersorganisaties en afgevaardigden van overige belanghebbenden in Boskoop.

Wij zijn tot een gezamenlijk en eensgezind standpunt gekomen ten aanzien van de te nemen maatregelen en hebben alle betrokken overheidsinstanties en verantwoordelijke ambtenaren hierover op vrijdag 22 november 2019 geïnformeerd. Hieronder treft u onze standpunten aan (met motivatie) in de vorm van een ‘10-standpuntenplan’ onder de noemer ‘Beter Bereikbaar Boskoop’.

 1. Versnelde aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan is noodzakelijk
  Verkeer vanuit Boskoop-West richting Gouda móet nu allemaal door de dorpskern van Boskoop en gebruik maken van de Hefbrug, óf dwars door de dorpskern van Waddinxveen rijden, hetgeen leidt tot veel overlast en (subjectieve) verkeersonveiligheid.
 2. Directe verbinding (weg) van ITC/PCT terrein naar de N11 is noodzakelijk
  Verkeer vanuit Boskoop-West richting Alphen aan den Rijn móet ook door de Dorpskern van Boskoop en gebruik maken van de Hefbrug óf via de N209 dwars door Hazerswoude rijden. Eveneens een zeer ongewenste situatie.
 3. Snelle aanleg van 2e Oeververbinding - Aquaduct (geen brug) is noodzakelijk
  Verkeer van Boskoop-Oost naar -West (vice versa) móet gebruik maken van de Hefbrug. Er is simpelweg geen alternatief. Voor de boomkwekerijsector is een efficiënt alternatieve route essentieel. De recente afsluiting van de Hefbrug maakt zeer pijnlijk duidelijk, dat ons dorp volledig afhankelijk is van deze oeververbinding. Ook als de Hefbrug wel operationeel is, dan is deze ook gemiddeld 33x per werkdag (meer dan 180 minuten!) afgesloten voor verkeer. (Onderzoeksrapport ‘Op en Neer in Boskoop’). Dit is zowel economisch als maatschappelijk volkomen onacceptabel.
 4. Versneld opknappen van fietspaden langs de Zijde is noodzakelijk
  De fietspaden zijn zeer smal en zijn (schuin)verzakt. Dit heeft al meerdere keren tot ongevallen geleid. Daarnaast zijn de fietspaden bij de rotondes op de Zijde onoverzichtelijk en is de huidige situatie uiterst onveilig.
 5. Geen afsluiting van de Hefbrug voor verkeer (inclusief vrachtverkeer) totdat bovengenoemde alternatieve infrastructuur (of delen daarvan) is gerealiseerd
  Noodzakelijk economisch verkeer dient te worden gewaarborgd.
 6. Geen geheel of gedeeltelijke afschaling cq. afsluiting van de N207
  De bereikbaarheid van Boskoop-Oost en de aangrenzende bedrijven en woningen dient zonder terughoudendheid te worden gewaarborgd.
 7. Geen provinciale rondweg Oost
  De negatieve impact op de leefbaarheid van de bewoners en aantasting van het landschap is niet toelaatbaar.
 8. Geen verbreding en/of verdieping van de Gouwe
  Het zwaarder beladen van vrachtschepen, ten gevolge van verbreding en verdieping, zal leiden tot nog meer overlast en potentiële schade aan de aangrenzende woningen aan de Burgemeester Colijnstraat en Voorkade/Ridderbuurt.
 9. Geen toename van het vaarverkeer over de Gouwe
  Verdere toename van de frequentie en afsluitingstijden van de Hefbrug zijn volkomen onacceptabel.
 10. Aanleg van de Bodegravenboog is noodzakelijk
  Door toename van het verkeer op de N11 staan er lange files met lange wachttijden en onveilige situaties bij de rotonde in Bodegraven. Een vlotte doorstroming van het verkeer op de N11 dient te worden gewaarborgd en komt de verkeersafwikkeling in de gehele regio ten goede. Deze dagelijkse vertragingen leiden ook tot veel sluipverkeer naar de hefbrug Boskoop, door de polders via Reeuwijk-Dorp en Boskoop-Oost.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over ónze zienswijze op een ‘Beter Bereikbaar Boskoop’.

Hoogachtend,

Ria de Groot
Voorzitter Dorpsraad Boskoop

Namens:
Stichting Dorpsraad Boskoop
Belangengroep Boskoop Oost
Belangengroep Bedrijven Boskoop
Bewonerscollectief Middelburgseweg
Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop
Bewonerscollectief BC-straat, Badhuisweg, Kerkstraat T9-West
Bewonerscollectief Zijde
Bewoners Boskoop Noord-West
Bewonerscollectief Reijerskoop
Collectief Vervoerders Boskoop