Onrust zaaien...

Onrust zaaien...

11-12-2019

In eerdere columns heb ik aan u als lezer, uitgelegd wat dit 10-standpuntenplan zoal inhoudt. Het is niet uitsluitend voortgekomen uit de koker van de Dorpsraad. Het wordt intussen gedragen door een brede achterban en is opgesteld namens een grote Boskoopse afvaardiging van ondernemers, verkeerskundigen en bewonersorganisaties. De Stichting Greenport Boskoop, Belangengroep Bedrijven Boskoop, het Collectief van de grote vervoerders, belangengroepen uit Boskoop oost, west, noord-west, de bewoners van het Reijerskoop, de Zijde en BC-straat en omgeving. Allen ondersteunen dit plan ‘Beter Bereikbaar Boskoop’ volmondig. Want het moet ‘beter voor Boskoop’, is de stellige overtuiging. Het 10-puntenplan omvat niet alléén Boskoop, ook voor de dorpen rondom ons biedt het oplossingen voor hun verkeersproblemen. Het hangt allemaal nauw samen. Maar waar je aan de ene kant mogelijkheden creëert, kan dat soms ten koste gaan van iets anders. Dat is nu eenmaal inherent aan het geheel en dat maakt het zo ingewikkeld. Hier en daar zal er gecompenseerd dienen te worden. Dat zijn dilemma’s in de hoofden van de verantwoordelijke beslissers, dat kan ik u verzekeren.

De Provincie heeft zich in dit verkeersvraagstuk in een sleutelpositie opgesteld: vanuit alle betrokken organisaties en samenwerkingsverbanden verzamelt zij gegevens, die kunnen bijdragen aan een juiste besluitvorming.

In ieder geval heeft het ’10-puntenplan’ een heel breed draagvlak en zal het de bestuurders een flink eind op weg kunnen helpen. Sámen méér voor elkáár! We hadden als Dorpsraad geen betere slogan kunnen kiezen. Ondanks die grote achterban blijken er ook tegenstanders van de plannen. Die in een ‘ingezonden brief’ in deze krant reageren, in plaats van met ons in gesprek te gaan. Op een dergelijke wijze reageren, draagt niet bij aan het uiteindelijk bereiken van het gezamenlijk doel: de oplossing van de verkeersproblemen. Integendeel er wordt zo alleen maar onrust gezaaid in de communicatie tussen betrokken partijen. Zo zou Boskoop beter af zou zijn zonder de N207, de Verlengde Bentwoudlaan? De gedachte dat de aanleg van die weg nog kan worden teruggedraaid, is een illusie. Recentelijk zijn er gesprekken gevoerd met een aantal bestuursleden van het Molenberaad. Zij zijn tegen de aanleg. De Dorpsraad heeft lange tijd nagedacht over de noodzaak van de Verlengde Bentwoudlaan, maar is uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat dit de minst slechte oplossing is en een begin voor een aansluiting op de N11. Alleen op dit punt neemt het Molenberaad dus een tegengesteld standpunt in. Dat is overigens hun goed recht. In de overige punten uit ons plan kunnen zij zich volledig vinden. Zo ook in de noodzaak van een tweede oeververbinding. En of die nu aan de noordkant komt of in zuid? Dát is aan de politiek! Daarover zijn we het eens. De Dorpsraad en het Molenberaad hebben in ieder geval op een aantal punten overeenstemming bereikt door met elkaar in gesprek te gaan. Met op de juiste wijze communiceren bereik je dus meer dan met onrust zaaien via ingezonden brieven. Voor zowel het Molenberaad als voor de Dorpsraad geldt: sámen méér voor elkáár voor een Beter Bereikbaar Boskoop!

Ria de Groot
Voorzitter Dorpsraad Boskoop