Onrust in de politiek

Onrust in de politiek

06-09-2017

Het is onrustig in de Alphense politiek. De wethouder van o.a. Verkeer, Tseard Hoekstra,
trad plotseling af. De VVD-fractie stapte vervolgens uit de coalitie. Daarmee verloor de
coalitie haar meerderheid in de Gemeenteraad. Het overleg met de oppositiepartijen
heeft ertoe geleid, dat het College van B&W verder kan. Maar het is duidelijk: de
beleidsvoering in het nog resterende halfjaar zal heel wat stroever verlopen.
De Dorpsraad voert geen politiek, in de zin van partijpolitiek. Daarom scharen wij ons
niet in het koor van politici, die commentaar geven op de ontstane situatie.
De Dorpsraad heeft geen mandaat of bevoegdheid, de Gemeenteraad als hoogste
orgaan neemt de besluiten en voert het beleid uit. De Dorpsraad is slechts een ‘vragende
partij’, die het van de kracht van de argumenten moet hebben. In het met het College
gesloten convenant is met zoveel woorden opgenomen, dat wij de tekorten in de
voorzieningen van Boskoop vanuit die invalshoek mogen en moeten benoemen en voor
verbetering mogen strijden. Dat doen wij dan ook.
Ik herhaal: het Gemeentebestuur bepaalt het beleid. In het coalitieakkoord van bijna vier
jaar geleden is als speerpunt opgenomen: de verkeerssituatie in Boskoop verbeteren en
oplossen. Nu, nadat de zittingsperiode bijna is verstreken, is de situatie eerder slechter
dan vier jaar geleden. Als dan in maart van het volgend jaar verkiezingen worden
gehouden, moet je niet vreemd opkijken als onze plaatsgenoten aan de hand van die
constatering hun stem gaan bepalen. Dat is geen politieke, maar een maatschappelijke,
notitie. En zeker geen partijpolitieke opmerking! Tot welke politieke partijen de
beleidsvoerders behoren, maakt ons niet uit. Er is van ons slechts één duidelijke oproep
aan het gehele Gemeentebestuur: DOE ER WAT AAN!
www.dorpsraadboskoop.nl
Ria de Groot
Voorzitter Dorpsraad Boskoop