Jaaroverzicht 2016 Dorpsraad Boskoop

Jaaroverzicht 2016 Dorpsraad Boskoop

23-03-2017

Waarmee hebben we ons in 2016 allemaal bezig gehouden?

 

Sinds haar oprichting in juli 2015, heeft de Dorpsraad heel wat onderwerpen ter hand genomen en is er nodige bereikt.
Onze start betekende in eerste instantie observeren, analyseren, concluderen. Wij sprongen als het ware op een ‘rijdende trein’. Er liepen al tal van zaken, waarop we ons moesten oriënteren. Dit deed zich ook in 2016 voor.

 

Bibliotheek

Vanaf de fusie met Alphen aan den Rijn, was het duidelijk dat de bestaande omvang van de Boskoopse bibliotheek zou veranderen en dat dus er een inkrimping zou plaatsvinden, zonder dat dit ten koste van de actualiteit van de collectie zou gaan. Door toepassing van een zogenaamd ‘tender’, waaruit voortkwam dat de ‘Groene Venen’ niet verder met de exploitatie wilde gaan in Boskoop, werd ‘Rijn en Venen’ de nieuwe exploitant.
De Dorpsraad heeft zich actief opgesteld om tot een redelijk eindresultaat te komen.
Voorlopig is er een bibliotheek, weliswaar kleiner, maar toereikend. Er is een redelijke collectie boeken voor volwassenen en de kindercollectie voldoet ook. Door de sterk toegenomen digitale mogelijkheden om te reserveren, te informeren en te verlengen, is het lenen gemakkelijker geworden. Vooralsnog ‘loopt’ de bieb goed. De bemanning geschiedt grotendeels door vrijwilligers.

Met de wethouder is besproken om – zodra het oude Gemeentehuis als ‘Gemeenschapshuis’ in gebruik zal worden genomen – de bibliotheek in dit gebouw te vestigen. De Dorpsraad blijft alert.

 

Het voormalige Gemeentehuis
De Dorpsraad heeft er voor gepleit – en doet dit nog steeds – om van het oude gedeelte van het Gemeentehuis een ‘Gemeenschapshuis’ te maken. Het zijn maar enkele letters verschil.
De Gemeenteraad kan hiermee instemmen en het College heeft de Dorpsraad op de hoogte gebracht van de huidige situatie en de plannen. Er loopt een onderzoek naar de mogelijkheden en naar de financiële consequenties. Met de wethouder en de bouwkundige ambtenaar heeft de Dorpsraad in de loop van 2016 verschillende besprekingen gevoerd.
Het oude gedeelte van het Gemeentehuis is in slechte staat. Er dient nogal wat achterstallig onderhoud te worden gepleegd, wil het geschikt worden voor de uitvoering van de nieuwe plannen.
De Dorpsraad ziet graag een functioneel gebruik van het oude gedeelte:

  • De bibliotheek
  • Mogelijkheid tot trouwen in de raadzaal
  • Eventueel een ruimte voor samenkomst en/of tijdelijke tentoonstellingen (bv. Boskoop Creatief)
  • Hospice en afscheidingsruimte bij overlijden.

Afhankelijk van de uitslag van het bouwkundig onderzoek zal de Dorpsraad haar plannen en de wensen bespreken met de wethouder.
Voor de bestemming van het ‘nieuwe’ gedeelte zijn reeds gevorderde plannen gemaakt voor de Boskoopse vestiging van het Coenecoop College, dat nu in de Snijdelwijk gevestigd is. Er bestaat al een bouwplan en besprekingen zijn gaande.

Het idee om het Coenecoop College ín het Gemeentehuis te vestigen is afkomstig van het bestuur van de Dorpsraad. Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen.
Omdat er de nodige aanpassingen gemaakt dienen te worden spelen de financiën in deze een belangrijke rol.

 

Watertoren

De Dorpsraad heeft zich ingespannen voor een uiteindelijk bevredigende bestemming voor de Watertoren. De toren is verkocht en de koper heeft een plan ingediend bij de Gemeente. Dat plan is afgekeurd. De eigenaar van de toren heeft, hoewel dat was toegezegd, geen nieuw plan ingediend.

De Dorpsraad had in 2016 een goed contact met de Stichting Werkse, omdat die een mooi plan had bedacht. Vooralsnog is er geen voortgang, de toren wordt tijdelijk bewoond door ‘antikraak’.
De Dorpsraad gaat de eigenaar benaderen, nu de Gemeente naar het zich laat aanzien, geen activiteiten meer ontplooit.

Overlast in centrum en in Snijdelwijk
Op het plein vóór supermarkt Hoogvliet en in de BC-straat bestond er veel overlast door hangjongeren. De Dorpsraad heeft, vanuit haar projectgroep ‘Sociaal Maatschappelijk’, een informatieavond belegd en daarbij de politie uitgenodigd. Met een grote afvaardiging is deze, onder leiding van politiechef John Nieumeijer, gekomen en heeft uitleg gegeven over aanpak en preventie.
In dat gedeelte van het dorp gaat het sinds kort stukken beter, mede doordat de ‘kleine commissie’, waarvan de Dorpsraad deel uitmaakte, goed werk heeft gedaan.

 

Cameratoezicht centrum
De Dorpsraad heeft geageerd tegen het voornemen van de burgemeester om het cameratoezicht in het oude centrum – met name op de Koninginneweg – op te heffen.
Vanwege de zwakke communicatie vanuit de Gemeente, met bewoners en betrokkenen, was de opkomst op de informatieavond in augustus miniem. Na o.a. het inspreken van de Dorpsraad tijdens de commissievergadering, waarbij alle fracties vertegenwoordigd waren, heeft de burgemeester haar standpunt herzien. Gevolg was dat er wederom een informatieavond werd georganiseerd. De Dorpsraad heeft hiertoe de bewoners opgeroepen om toch vooral aanwezig te zijn. De avond werd nu druk bezocht; er werd het nodige ongenoegen uitgesproken door omwonenden en winkeliers. Resultaat: er zal cameratoezicht blijven in het oude centrum. De huidige camera’s zullen worden vervangen door nieuwe, goedwerkende. De opnamen zullen ook worden ‘uitgelezen’.

‘Boskoop, een ruimtelijk inspiratiekader’
De Gemeente Alphen heeft op 21 september een informatieavond georganiseerd over het ‘Ruimtelijk Inspiratiekader Boskoop. Dit inspiratiekader, opgesteld in oktober 2015, door de Gemeente, geeft haar visie over hoe Boskoop er in de toekomst zal uitzien. Met name alles rondom woningaanbod en woningbouw komt in het rapport ruimschoots aan de orde. De opkomst tijdens de avond was groot, maar over het rapport werd niet gesproken. Daarover waren wij verbolgen en dat is ook uitgesproken naar de Gemeente toe.
Uiteindelijk heeft de Dorpsraad schriftelijk de nodige suggesties en aanvullingen gegeven. Deze zullen worden meegenomen in de uiteindelijke visie, die in het voorjaar van 2017 aan de Gemeenteraad zal worden aangeboden. De klemtoon viel bij ons op ‘ruimhartig bouwen in Boskoop’.

De Dorpsraad en de Dorpsvisie
Voortkomend uit het inspiratiekader, heeft de wethouder ‘Wijken en Kernen’ de Dorpsraad de eervolle opdracht gegeven om een Dorpsvisie samen te stellen. Hoe ziet de Dorpsraad de toekomst tussen nu en 2025, voor Boskoop? Wat kan er verbeterd worden? Voldoet het huidige aanbod van woningen aan de vraag? Is Boskoop geschikt om plaats te bieden aan inwoners van buiten de kern? Hoe staat met de recreatiemogelijkheden? Is de infrastructuur nog toereikend? Hoe is het gesteld met de entrees van ons dorp? Kunnen we de verkeersproblematiek oplossen?
Kortom een ‘uitdaging’ voor de Dorpsraad. Wij krijgen er een jaar de tijd voor. Om een goede Dorpsvisie te maken is brede steun vanuit de bevolking noodzakelijk!

 

Verkeer
De Dorpsraad is bezorgd over de toenemende verkeersstroom rond en door ons dorp. De Zijde is geen ‘gezonde’ woonomgeving meer en is niet ingericht voor het doorgaand verkeer. De Dorpsraad heeft een in Boskoop wonende, verkeerskundige benaderd. Met hem zullen we de knelpunten inventariseren en pogingen tot verbetering doen.

Tunneltje Zwarte Pad
Een inmiddels zwaar beladen onderwerp. Sinds eind 2015  werken de pompen, die onder het tunneltje zijn aangelegd, niet of niet naar behoren, wat tot gevolg heeft dat het tunneltje onder water staat.
De Dorpsraad heeft hierover herhaaldelijk gesproken met wethouders en daartoe verantwoordelijke ambtenaren. De lokale overheid vond het belangrijker om eerst de schuldvraag op te lossen. Zodra dit duidelijk is, zal er tot herstel worden overgegaan. De Dorpsraad heeft zich hierover ontstemd getoond. Wethouders doen schriftelijk toezeggingen, die niet worden uitgevoerd!

 

Aanzien van het centrum op de Zijde

De Dorpsraad betreurt de status van de panden aan de Zijde, tegenover het Gemeentehuis. Ook hierover hebben wij herhaaldelijk met de daartoe verantwoordelijken binnen de Gemeente gesproken.

Op de suggestie van de Dorpsraad, om de lelijke panden tijdelijk te ‘verbergen’ achter mooie levensgrote beschilderde doeken, is nooit ingegaan. De Dorpsraad vindt deze panden een schande voor ons dorp en een dagelijkse aanklacht tegen de lokale overheid!

Groen Boskoop, Groenbeleid Gemeente
De Dorpsraad heeft veel reacties en klachten ontvangen via haar website en mail, over onvoldoende groenonderhoud, het hier en daar zelfs ontbreken van groen, terwijl we toch een ’groen dorp’ pretenderen te zijn.

Er is veel veranderd in de wijze van aanplant en onderhoud door de Gemeente. De Dorpsraad is zich bewust van de onvrede onder de mensen. On ze projectgroep ‘Openbare Ruimte’ heeft, samen met de gebiedsadviseur, reeds het nodige bereikt. In het voorjaar van 2017 zal de Dorpsraad een informatieavond organiseren, in samenwerking met de gebiedsadviseur en de betrokken ambtenaren, over het groenbeleid in Boskoop.

 

Verkiezing ‘Boskoper van het Jaar’
De Dorpsraad heeft het initiatief opgepakt om ‘de Boskoper van het Jaar’ te kiezen.
Door middel van een oproep via de vaste column van de voorzitter in de Gouwe Koerier, zou men kandidaten kunnen voordragen. Er werden wel personen voorgedragen, die verdienstelijk werk verrichten in (een deel van) onze dorpsgemeenschap, maar het gaat om mensen die een bijdrage hebben verleend aan de specifieke identiteit van Boskoop.
De Dorpsraad heeft besloten deze verkiezing door te schuiven naar 2017.

 

De Dorpsraad en haar financiën
De Dorpsraad is een Stichting, bestaande uit vrijwilligers. Er zijn geen inkomsten, anders dan de vaste vergoeding van de Gemeente van € 1000, - per jaar. Alleen al het maken en onderhouden van onze website kost het nodige. Sommige initiatieven brengen ook kosten met zich mee. De Dorpsraad heeft daarom in 2016 een beroep gedaan op een aantal fondsen, zoals daar zijn het Rabobank Dividendfonds, het Mesmanfonds, het Verboomfonds, het Loomanfonds, het Oranjefonds en het SNS-bank fonds. Tot nu toe hebben slechts het Loomanfonds en Verboomfonds een bedrag ter beschikking gesteld.
De Dorpsraad heeft het plan opgevat om in het begin van 2017 twintig van de grootste kwekerijen om een eenmalige bijdrage te vragen.

Halfjaarlijks overleg met de Gemeente
Met de wethouder ‘Wijken en Kernen’, de gebiedsadviseurs en hun leidinggevende, heeft het dagelijks bestuur van de Dorpsraad twee maal per jaar overleg. Tijdens zo’n overleg worden de agendapunten van de Dorpsraad besproken en worden er dienaangaande maatregelen genomen of acties opgestart. De Gemeente beschouwt de Dorpsraad inmiddels als een serieuze partner. Het overleg wordt in een goede sfeer gevoerd. Indien nodig, zijn er ambtenaren aanwezig om een bepaald onderwerp toe te lichten.
 

Ons Erfgoed
Het ruimtelijk erfgoed, dat identiteit en kleur geeft aan onze dorpsgemeenschap, verbindt het heden en verleden aan elkaar. Bij de opgestelde visie waren wij niet betrokken. In het rapport ‘Hart voor Erfgoed’ valt de klemtoon zeer op het vroegere dorp Alphen aan den Rijn en niet op de kernen, zoals Boskoop en Rijnwoude. Zowel de informatie als de inventarisatie over Boskoop ontbrak in het rapport. Wij hebben schriftelijk benadrukt, dat rekening gehouden behoort te worden met de waardevolle en unieke Boskoopse elementen. In wezen is het ‘grootste aaneengesloten sierteeltcentrum ter wereld’, gelet op de eeuwenlange geschiedenis, op zich al ‘blijvend erfgoed’.

Plan Zuid
De Dorpsraad heeft de ontwikkelingen rond het beoogde winkelcentrum ter hoogte van het gebouw ‘Bethel’, aan de zuidzijde van het centrum, het hele jaar door met grote belangstelling gevolgd en uitvoerig bediscussieerd met de Gemeente.

Buurtbus
Onze pogingen om in Boskoop een buurtbus te laten rijden, met name voor de verbinding oost-west, is dit jaar dichter bij een verwezenlijking gekomen.

Convenant
Op 16 mei 2016 werd door de Gemeente en de Dorpsraad een convenant ondertekend, waarin de wederzijdse gezindheid en doelstellingen werden beschreven en waarin ook enkele onderlinge spelregels werd vastgelegd.

Communicatie
Zo nu en dan wordt op de Dorpsraad een beroep gedaan door personen en instellingen, die de communicatielijn met de Gemeente denken te hebben verloren. Wij proberen de contacten dan weer te herstellen, wat doorgaans lukt. De specifieke en persoonlijke belangen van ‘een’ particulier, of van ‘een’ ondernemer zelf, richting Gemeente, behartigen wij niet. De Dorpsraad richt zich uitsluitend op de publieke belangen.

Optreden naar buiten
Datgene wat de Dorpsraad onderneemt en bezig houdt, naar de inwoners toe, wordt zoveel mogelijk gecommuniceerd via de geschreven media. Dit in de vorm van persberichten. Wij worden ook benaderd door de medewerkers van deze media, met het verzoek om commentaar bij een actuele kwestie. De Dorpsraad wordt in steeds sterkere mate door de Gemeente betrokken bij ‘Beleidsvoornemens’, met name onze projectgroep ‘Openbare Ruimte’.
Verder publiceert de Dorpsraad om de week, in een door de voorzitter geschreven column, in de Gouwe Koerier.

Ria de Groot
Voorzitter