In het algemeen belang

In het algemeen belang

25-07-2018

De verkeersproblematiek is nog nooit zo’n ‘hot item’ geweest als nu. Het lijkt alsof men zich in
Boskoop om niets anders meer druk kan maken, dan om de al maar toenemende
openingstijden van de hefbrug en de files op de Zijde, die mede daarvan het gevolg zijn. ‘Een
dorp in opstand’. Het zou een welsprekende titel kunnen zijn voor een documentaire. U en ik
weten dat er ook niet zomaar een afdoende oplossing voorhanden is. Immers, we hebben te
maken met zoveel diverse belangen. Je kunt niet zomaar zeggen: we sluiten de Zijde af voor het
vrachtverkeer, of laat de brug zich maar minder ‘verheffen’– of dat nu voor de professionele
scheepvaart is, of voor de recreatieve. Er spelen zoveel belangen, die het nagenoeg onmogelijk
maken om tot een, voor alle partijen, snelle en acceptabele oplossing te komen. De Dorpsraad
Boskoop heeft in haar statuten vastgelegd: ‘wij willen ópkomen voor de Boskoopse belangen’.
Wij blijven ze in het oog houden, bij alles wat we doen, die Boskoopse belangen. Binnen het
complexe verkeersprobleem liggen de kaarten toch iets anders. Soms dienen er compromissen
te worden gesloten, ter faveure van het ‘algemeen belang’. Dat is beslist niet makkelijk, want
waar ligt het zwaartepunt? Er spelen zoveel ándere belangen een rol. Bijvoorbeeld: dient het
economisch belang altijd voorrang te hebben op het belang van een gezond en leefbaar dorp –
de Boskoopse belangen - dus? Zijn de belangen van de bewoners van de Zijde, die dagelijks een
overdosis fijnstof inademen, ondergeschikt? Wethouder Van As, van Ruimtelijke Ontwikkeling,
is druk doende grond te verkopen bij het Alpherium, ter grootte van een aantal voetbalvelden,
voor de uitbreiding van dit distributiecentrum. Daartegenover moet wethouder Van Velzen, van
Verkeer en Vervoer, de hieruit voortkomende intensivering van het scheepvaartverkeer over de
Gouwe maar zien in te passen in een oplossingsgericht plan om de verkeersdruk in te dammen.
Waar ligt dan het belang?
‘Regeren is vooruitdenken, stilstand is achteruitgang’. In dit geval wel heel controversieel.
Natuurlijk, we moeten verder. Alphen is immers ‘een groene stad, met lef’, zo luidt de
merkwaardige titel van het coalitieakkoord voor de komende vier jaar. Maar ik vrees dat die lef
óns dorp beslist geen goed zal doen. Want juist dóór dat vooruitdénken, vooruit-doen, kan ik
beter zeggen, staat het in Boskoop – op de Zijde - alleen maar stil! Met alle nadelige gevolgen
van dien. Dan toch economisch belang boven het algemeen belang? De Dorpsraad denkt zeker
ook vooruit, blijft dat ook doen. U leest het binnenkort in onze dorpsvisie, die de voltooiing
nadert. ‘Vooruitdenken, in het belang van de Boskopers! Ik blijf het zeggen: ‘Boskoop, een
bijzonder dorp’!


Ria de Groot
Voorzitter Dorpsraad Boskoop


<<  Coaching