Gebiedsgericht werken 2017-2018

Gebiedsgericht werken 2017-2018

21-06-2017

Van de wethouder ‘Wijken en Kernen’ van de Gemeente Alphen ontving de Dorpsraad
recentelijk het uitvoeringsplan ‘Gebiedsgericht Werken 2017-2018’. In dit rapport wordt
de gebiedsgerichte aanpak van de gemeente Alphen aan den Rijn, welke officieel op 1 januari
2014 gestart is, uiteengezet. Het hoofddoel voor de “wijken en kernen” is: het in stand houden
van de leefbaarheid en sociale samenhang. Een nieuwe manier van werken wordt beschreven in
het uitvoeringsplan. Bewoners kunnen zelf bepaalde initiatieven ontwikkelen, waarin de
gemeente dan een faciliterende en ondersteunende (regie)rol vervult. Vanuit planmatig werken
is in 2016, op hoofdlijnen, met de ontwikkeling en vaststelling van de “wijkplannen” begonnen.
Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van de gebiedsgerichte aanpak van de gemeente Alphen
aan den Rijn, met als doel om na te gaan of - en in hoeverre - er resultaten behaald zijn. Om te
bezien of de aanpak efficiënt is en om inzichtelijk te maken hoe de betrokkenen tegen de aanpak
aankijken. Deze evaluatie heeft een aantal aanbevelingen opgeleverd en vooral deze vraag: “Is
het gebiedsgericht werken tot nu toe succesvol gebleken en zijn er voor 2017 verbeterpunten?”
Over Boskoop komen in het rapport o.a. het ‘bloeiend’ Boskoop, het beheer openbare ruimte,
een aantal aspecten rond het thema ‘Jeugd’ aan de orde en ontwikkelingen rond het Zwarte Pad.
Binnen deze onderwerpen worden doelstellingen beschreven en wordt aangegeven hoe er met
partijen onderling gecommuniceerd wordt. Verbeterpunten en planning zijn ook weergegeven.
De Dorpsraad is ingenomen met dit rapport. Het geeft aan dat het participatiedoel van de
Gemeente Alphen niet een abstract gegeven is, maar vooral een koppeling met het werkwoord
‘sámenwerken’. En u kent de slagzin van de Dorpsraad: ‘’Samen méér vóór elkáár. Wilt u
meepraten over het rapport? Laat het weten via www.dorpsraadboskoop.nl of stuur een mailtje
naar dorpsraadboskoop@gmail.com
Ria de Groot
Voorzitter Dorpsraad Boskoop