De waarde van een 'nieuwe waarde

De waarde van een 'nieuwe waarde

03-04-2019

De verschijningsvorm van een deel van het Boskoops kwekerijgebied zal in de komende tien jaar een gedaantewisseling ondergaan”, zo is te lezen in de Dorpsvisie van de Dorpsraad. Het is al lange tijd gaande en ook zichtbaar: de invulling van het Boskoops sierteeltgebied is aan het veranderen. In de komende tien jaar zullen er meer kavels braak komen te liggen. Daaraan liggen verschillende oorzaken ten grondslag. Een groot aantal kwekers kan geen opvolger vinden. Als schaalvergroting op de huidige locatie niet mogelijk is, stagneert dat het streven naar verdere ontwikkeling en gaat men op zoek gaat naar andere percelen binnen het sierteeltgebied. Ook door een tekortschietende infrastructuur of een lastige ligging, blijft ontwikkeling achter en blijven investeringen uit. Met als gevolg: leegkomende en braakliggende kavels. Dan rijst onmiddellijk de vraag: “Op welke manier moeten en mogen de vrijkomende tuinvelden in de toekomst worden gebruikt?”

In opdracht van de Gemeente Alphen is in oktober 2018 het rapport ‘Een nieuwe waarde’ uitgebracht.

Een integrale visie op transformatiegebieden binnen de Greenport regio Boskoop. ‘Voor een vitale toekomst met behoud van Boskoopse kenmerken’ lees ik op de omslag. In die visie worden ontwikkelingsmogelijkheden voor in de toekomst beschreven, die er uiteindelijk toe moeten leiden dat het ‘merk Boskoop’ als wereldspeler in de sierteelt blijvend versterkt wordt. Vrijgekomen ruimten zouden bijvoorbeeld kunnen worden aangewend voor andere vormen van ondernemerschap.  In combinatie met de sierteelt. Door de centrale ligging in het Groene Hart is er hierdoor op het gebied van recreatie en toerisme veel te bereiken. Zo wordt de ruimtelijke kwaliteit en daarmee het karakter van Boskoop in stand gehouden en versterkt, aldus het rapport.

De Dorpsraad stelt in haar Dorpsvisie hiervoor één wezenlijke voorwaarde: de invulling van de vrijkomende tuinvelden is een zaak voor álle inwoners van Boskoop. Hun stem is belangrijk! Daarover mag niet uitsluitend het gemeentebestuur beslissen.

“Nieuwe waarde toevoegen aan het oude, het bestaande”. “Voor een blijvend bijzonder Boskoop!” “Dat is ons doel”, zegt de wethouder in de toelichtende inleiding. De Dorpsraad ondersteunt deze doelstelling van harte. Het komen tot een doordachte en evenwichtige transformatie, dáár gaat het om. Daarin is het behoud van de authenticiteit en historische waarden van de oude villa’s, kwekershuizen en loodsen, voor de Boskopers van zwaarwegend belang. Die karakteristieke waarden in en rond ons dorp dienen behouden te blijven. Want we zijn met z’n allen toch best een beetje trotse Boskopers. Vooral ook trots op ons sierteeltgebied!

Nieuwe waarde toevoegen aan het oude? Mij best. Met de nadruk op ‘toevoegen’.

Blijf vooral reageren op onze website.www.dorpsraadboskoop.nl

Ria de Groot

Voorzitter Dorpsraad Boskoop