Coaching

Coaching

27-06-2018

In onze huidige ‘participatie-samenleving’ komt het er steeds meer op neer dat je als burger
goed voor jezelf dient te zorgen en ook vooral zélf initiatief dient te tonen en te nemen op
velerlei vlakken, in de door de overheid geboden voorzieningen. De Gemeenten hebben van
rijksoverheid, de taak toebedeeld gekregen om erop toe te zien dat de stromen binnen die
voorzieningen goed verlopen. In dit kader zijn er in nagenoeg iedere Gemeente inmiddels
genoeg ‘loketten’ waar men terecht kan voor allerlei maatschappelijke zaken. Zo ook in Alphen.
En gaat het niet goed? Dan is er hulp! Dan is er ‘de coach’, die kan begeleiden, die hulp kan
bieden. Ik kom het woord, dit begrip, de laatste tijd herhaaldelijk tegen in publicaties en
berichtgevingen. Zo is er de ‘kavelcoach’ voor de kwekers. De sierteeltsector in Boskoop
constateert al sinds jaren dat het aantal kwekerijen terugloopt. Niet alle kwekers zijn
aangesloten bij de Greenport en veel kwekers kunnen niet meegaan in het uitbreiden of
wijzigen van hun bedrijf, of hebben geen opvolging. Het wordt moeilijk om het hoofd boven
water te houden. Dit heeft tot gevolg dat er ‘stille armoede’ onder vroegere kwekers bestaat.
Trots weerhoudt de kweker om hulp te zoeken. De ‘kavelcoach’ is er om te begeleiden, te
bemiddelen bij eventueel verkopen of verkavelen van grond. Een ander voorbeeld is ‘de
kluscoach’. Die biedt de diensten aan bij een kleinschalig project in Boskoop, waarbij in een
voormalige school een aantal kluswoningen worden gerealiseerd. Met een klusbudget én de
hulp van een ‘kluscoach’ is er de mogelijkheid om zelf je kluswoning te (ver)bouwen. De huizen
worden verhuurd aan mensen met kleinere inkomens. Voor de actuele gemeentelijke
vraagstukken en kwesties zou de inzet en hulp van een coach beslist niet verkeerd zijn. Wat te
denken van een ‘hefbrugcoach? Om de neus van gedeputeerde Floor Vermeulen dezelfde kant
op te krijgen als die van wethouder Kees van Velzen, rond het al dan niet omlaag te laten van
de brug tijdens de spits. Een ‘arbeidsmigrantencoach’? Om hulp te bieden bij een juiste
verdeling van woonplekken voor migranten in onze gemeente. In het verkoopproces rond de
Watertoren zou een ‘Torencoach’ beslist geen overbodige luxe zijn. De Dorpsraad functioneert
zelfstandig en neemt zélf de nodige initiatieven. Begeleiding van welke coach dan ook is beslist
niet nodig. Voor de ‘zakelijk flirtcoach’ zou ik nog wel een uitzondering willen maken, wellicht
kan die, met een knipoog naar het Gemeentelijk bestuursapparaat, hier en daar nog wel een
potje breken.

Ria de Groot
Voorzitter Dorpsraad Boskoop


<<  Mienskip