Verantwoording

Staat van Baten en Lasten, alsmede de Balans per 31 december 2018

Download hier het financiele overzicht

"Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer" (RSIN) van de Stichting is: 855413852

Hoofdlijnen van het actueel beleidsplan

De Stichting Dorpsraad Boskoop zet in 2019  haar activiteiten voort conform de tot dusver gehanteerde beleidslijn. Dit betekent, dat de belangen en wensen, bezien vanuit de invalshoek van de in Boskoop wonende burgers bij de fusiegemeente Alphen aan den Rijn worden bepleit. Particuliere belangen, in relatie tot de Gemeente, worden niet behartigd. Er worden steeds goede en open verhoudingen met bestuurders en ambtenaren van de Gemeente nagestreefd. De activiteiten vinden plaats binnen de statutaire doelstelling van de Stichting en het door de Stichting met de Gemeente gesloten convenant.

Het beloningsbeleid

Aan geen van de bestuursleden is of wordt een beloning verstrekt. Van een kostenvergoeding wordt spaarzaam gebruik gemaakt. Dit ligt in de lijn van de structureel beperkte financiële armslag van de Stichting.