Donaties

De Dorpsraad Boskoop zet zich in voor het algemeen belang van de Boskoopse gemeenschap. De activiteiten die hiervoor nodig zijn brengen de nodige kosten met zich mee. De Dorpsraad kent als stichting geen leden en is daarom volledig afhankelijk van subsidies, sponsoring en donaties. Wij vragen u ons werk te ondersteunen met een – zo mogelijk jaarlijkse – financiële bijdrage, zodat de continuïteit van het werk van de Dorpsraad Boskoop gewaarborgd wordt.

U kunt een gift overmaken door een bedrag te storten op bankrekeningnummer NL42 RABO 0305 1962 19 ten name van Stg. Dorpsraad Boskoop, onder vermelding van donatie (jaartal) en bij voorkeur uw naam en adres.

De penningmeester van de Stichting maakt jaarlijks een verslag om verantwoording af te leggen over de inkomsten en uitgaven.